ܩܵܪܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܝܘܿܡ

ܟܪܘܿܙܵܐ ܐܸܢܓܠܹܣܵܝܵܐ: ܡܸܣܬܸܪ ܟ̰ܐܪܠܙ ܣܦܸܪܓ̰ܸܢ: ܟܬܝܼܒ̣ܵܐ ܘܡܘܼܪܝܸܙܵܐ ܝܠܹܗ ܢܵܕܖ̈ܵܢܵܝܹܐ (devotionals) ܟܸܖ̈ܝܹܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ݉ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵܐ. ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕ݉ܡܵܝܵܐ: ܗ.ܕ. ܡܗ̇ܘܪܹܫܵܐ ܒܡܗ̇ܘܪܹܫܵܐ (ܩܵܝܕܲܡܬܵܐ) ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܬܘܼܪܓܸܡܵܐ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܒܘܼܨܡܸܢܵܐ ܒܝܲܕ ܥܹܕܬܵܐ ܦܪܸܣܒܝܬܪܵܝܬܵܐ ܕܐܲܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܐܝܼܪܵܢ. ܟܲܕ ܡܝܲܩܪܵܐ ܣܦܸܪܓ̰ܝܼܢ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܬ ܦܲܫܲܩܬܵܐ ܕܟܬܵܒ̣ܘܼܗܝ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ: ܩܵܐ ܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܚܵܕܘܼܬܘܼܗܝ ܘܚܘܼܒܘܼܗܝ ܫܲܕܘܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܚܕܵܐ ܐܹܓܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܡܘܼܕܟ̣ܸܪܬܵܐ ܒܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕܫܒ̣ܛ 1، 1890. ܐܵܗܵܐ ܐܹܓܲܪܬܵܐ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܨܡܸܢܬܵܐ ܓܵܘ ܣܦܲܪ ܝܲܪܚܵܐ ܕܙܲܗܪܝܼܖܹ̈ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ: ܓ̰ܠܕ 41 ـ ܡܢܝܢܐ 3 ـ ܐܘܼܪܡܝܼ ـ ܐܕܪ 1890.

ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܟܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܠܸܩܪܵܝܵܐ ܟܬܵܒ̣ܘܼܗܝ: ܗ̇ܘ ܕܗܵܕܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܨܡܸܢܵܐ ܒܙܗܪܝܖ̈ܐ ܕܒܗܪܐ ܒܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܟܬܝܼܒ̣ܵܐ ܠܲܐܟ̣ܵܐ ܕܸܩܵܐܝܼܬ.


ܣܦܸܪܓ̰ܝܼܢ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܒܸܟܬܵܒ̣ܵܐ ܝܠܹܗ:

ܣܵܘܓܘܿܠܝܼ ـ ܗܲܪ ܐܵܕܝܼܵܐ ܩܘܼܒܠܵܐ ܝܘܸܢ ܡܵܘܪܹܫܵܐ ܒܡܵܘܪܹܫܵܐ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܕܣܘܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܘܚܕܹܠܝܼ ܒܝܼܘܼܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܒܚܵܐ ܝܵܠܵܐ ܬܵܙܵܐ ܗ݉ܘܹܝܼܵܐ. ܠܲܐܟ̣ܵܐ ܡܸܕܪܹܐ ܟܹܐ ܡܵܨܸܢ ܗܲܡܙܸܡܸܢ ܩܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. ܐܵܘܚ ܬܵܟܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܥܵܒ̣ܸܕ ܕܗܸܡܸܙܡܵܢ ܗܵܘܝܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܝ ܩܵܖ̈ܝܵܢܘܼܗܝ.

ܐܝܼܬ ܗ݉ܘܵܐ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݉ܡܵܝܬܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܐ ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܵܐ ܕܟܬܵܒ̣ܘܼܗܝ ܬܠܸܩܠܹܐ ܟܲܕ ܐܵܢܵܐ ܡܸܪܥܝܵܐ ܝ݉ܘܸܢ ܗ݉ܘܵܐ: ܝܘܼܚܣܵܐ ܒܸܬ ܟܵܬܒ̣ܸܢ ܗ݉ܘܵܐ ܐܘܼܦ ܩܵܐ ܕܗ̇ܘ.

ܪܵܒܵܐ ܛܵܥܢܵܢܵܐ ܕܡܸܢܬܵܐ ܝ݉ܘܸܢ ܡܸܢܘܼܟ̣ ܘܡ̣ܢ ܡܲܚܕܸܪܵܢܵܐ ܕܟܬܵܒ̣ܵܐ: ܘܐܘܼܦ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝ ܡܹܫܹܢܸܖܹ̈ܐ. ܒܝܲܗܒ̣ܵܐ ܝܘܵܢ ܩܵܐ ܟܠ ܚܵܐ ܡܸܢܵܘܟ̣ܘܿܢ ܐܝܼܕܝܼ ܘܠܸܒܝܼ ܒܡܵܪܝܵܐ. ܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܵܘܟ̣ܘܿܢ.

ܒܸܬ ܡܲܬܒ̣ܸܢ ܪܵܒܵܐ ܛܝܼܡܵܐ ܥܲܠ ܕܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒ̣ܵܐ ܘܕܵܟ̣ܪܸܢܵܘܟ̣ܘܿܢ ܟܠܵܘܟ̣ܘܿܢ ܒܝܼܘܼܗܝ. ܡܵܪܝܵܐ ܦܵܠܸܚ ܥܵܓ̰ܝܼܒܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܒܓܵܘܵܘܟ̣ܘܿܢ: ܘܡܲܙܝܸܕ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܟ̣ܘܿܢ ܓܵܘ ܥܹܕ݉ܬܘܼܗܝ. ܚܘܼܫ ܕܵܒ̣ܩܵܟ̣ ܠܙܩܝܼܦܵܐ ܘܠܬܵܓ̰ ܕܗ̇ܘ ܕܚܵܝܵܐ ܝ݉ܠܹܐ ܘܒܹܥܒ̣ܵܕܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܠܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܝܼܵܘܟ̣ܘܿܢ ܒܝܼܘܼܗܝ.

ܟ̰ـ. ܗ. ܣܦܪܓ̰ܢ   

ܫܪܵܪܵܐ ܒܗܹܒ̣ܝܼ ܝܠܹܗ ܕܡܵܨܹܐ ܡܲܪܝܸܙ ܟܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒ̣ܵܐ ܩܵܐ ܩܪܵܝܬܵܐ ܕܩܵܖ̈ܝܵܢܹܐ ܝܲܩܝܼܖܹ̈ܐ ܘܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ!