نور روزانه

خدا نان روزانۀ هر ایمانداری را در کلام زندۀ خود برای او محفوظ کرده است. هر یک روزی که از مطالعۀ کتاب مقدس غافل میشویم نان روزانه ای را که پدر آسمانی برایمان مهیا کرده است از دست میدهیم.

شما را تشویق میکنیم تا این مورد را بسیار جدی تلقی کنید. اهمیت و نتایج مطالعۀ روزانۀ کلام زندۀ خدا را در کتاب یوشع باب اول آیۀ هشتم میخوانیم: ” این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا برحسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده، عمل نمایی زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت، و همچنین کامیاب خواهی شد.

در “نور روزانه” بطور روزانه شاهد تعدادی آیات خواهید بود که به نظمی خاص در کنار یکدیگر قرار داده شده اند و عنوانی خاص را دنبال میکنند.