ܕܒ̣ܵܚܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ

ܦܵܘܠܘܿܣ ܫܠܝܼܚܵܐ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܒܸܟܬܵܒ̣ܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܵܘ ܩܘܿܪܲܢܬܘܿܣ: ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܠܝܵܗܒ̣ܵܢܵܐ ܚܸܕܝܵܐ. (ܒ. ܩܘܖ̈ ܛ:7)

ܨܲܠܘܿܝܹܐ ܝܘܲܚ ܕܐܲܠܵܗܲܢ ܡܲܩܸܡ ܓܵܢܵܬܹ̈ܐ: ܐܲܝܢܝܼ ܕܒܚܵܕܘܼܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܡܲܚܸܒܝܼ ܣܵܢܕܝܼ ܠܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܸܒ̣ܚܲܝܗ̈ܝ ܙܘܼܙܵܢܵܝܹ̈ܐ. ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܡܸܢܵܘܟ̣ܘܿܢ ܕܨܲܠܹܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ: ܘܐܸܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܘܼܬܸܒ̣ ܠܹܗ ܚܘܼܒܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܲܢ ܒܠܸܒܵܘܟ̣ܘܿܢ: ܗ݉ܘܹܝܡܘܿܢ ܣܵܢܕܵܢܲܢ ܒܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܐ ܡܘܼܕܟ̣ܸܪܹܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ.

ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܡܵܪܲܢ ܘܦܵܪܘܿܩܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܥܲܡܵܘܟ̣ܘܿܢ ܠܥܵܠܲܡ: ܐܵܡܹܝܢ.

Donation:

Donation

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $50 One Time