کمک مالی

از شما دعوت میکنیم تا با راستی همگام شوید تا برای رشد و تقویت نوایمانان بتوانیم برنامه های بیشتری را تهیه و در دسترس آنان قرار دهیم.

مؤسسه آموزش کتاب مقدس راستی یک مؤسسه غیر انتفاعی است. شما را تشویق میکنیم در دعا بیدار باشید، ارادۀ خدا را جویا شوید، و اگر او شما را هدایت کرد تا با کمکهای مالی خود این مؤسسه را حمایت کنید میتوانید از روش های زیر این خدمت را پشتیبانی کنید.

Donation:

Donation

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $50 One Time