آرشیو موعظات تصویری

دعا و آرزوی راستی این است که بتواند ایمانداران مسیحی را در کلیساها و گروه های خانگی به دانش کتاب مقدسی مجهز ساخته، آمادۀ خدمت نماید. علاوه بر برنامه هائی که در این قسمت میتوانید مشاهده کنید در آیندۀ نزدیک مطالب بیشتری تهیه خواهند شد و شما قادر خواهید بود فایل تصویری و یا صوتی همۀ درسها را بطور رایگان دانلود نمائید.

سری درس هائی که در این قسمت بارگذاری شده اند به همت ست سون پارس تهیه و در آن شبکۀ ماهواره ای پخش شده اند. ضمن تشکر از این شبکه مسیحی برای آنان برکت می طلبیم.