ܐܕܪ 27
March 27, 2016

ماه چهارم – روز اول 

بامداد

ثمرۀ روح خوشی است.

خوشی در روح القدس – خرّمی که نمی توان بیان کرد و پُر از جلال است.

محزون ولی دائماً شادمان – در هر زحمتی که بر ما می آید شادی وافر می کنم – در مصیبتها هم فخر می کنیم.

به سوی پیشوا و کامل کنندۀ ایمان یعنی عیسی … که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را نا چیز شمرده … این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد – به اندازه ای که دردهای مسیح در ما زیاده شود، به همین قسم تسلّی ما نیز به وسیلۀ مسیح می افزاید.

در خداوند دائماً شاد باشید و باز می گویم شاد باشید – سرور خداوند قوت شماست.

به حضور تو کمال خوشی است و بدست راست تو لذتها تا ابدالآباد – برّه که در میان تخت است شبان ایشان خواهد بود و به چشمه های آب حیات ایشان را راهنمائی خواهد نمود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد.

غلاطیان 22:5 ؛ رومیان 17:14 ؛ اول پطرس 8:1 ؛ دوم قرنتیان 10:6 ؛ دوم قرنتیان 4:7 ؛ رومیان 3:5 ؛ عبرانیان 2:12 ؛ یوحنا 11:15 ؛ دوم قرنتیان 5:1 ؛ فیلیپیان 4:4 ؛ نحمیا 10:8 ؛ مزمور 11:16 ؛ مکاشفه 17:7

شامگاه

یهُوّه شالوم (خداوند سلامتی بفرستد)

اینک پسری برای تو متولّد خواهد شد که مرد آرامی خواهد بود زیرا که من او را از جمیع دشمنانش از هر طرف آرامی خواهم بخشید. چونکه اسم او سلیمان خواهد بود و در ایّام او اسرائیل را سلامتی و راحت عطا خواهم فرمود.

اینک شخصی بزرگتر از سلیمان در اینجاست – برای ما ولدی زائیده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مُشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد – قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزل های آرامی ساکن خواهند شد . و حین فرود آمدن جنگل تگرگ خواهد بارید و شهر به درکۀ اسفل خواهد افتاد.

او سلامت ماست – او سلامتی خواهد بود هنگامی که آشور به زمین ما داخل شده …

ایشان با برّه جنگ خواهند نمود و برّه بر ایشان غالب خواهد آمد زیرا که او  رب الارباب و پادشاه پادشاهان است.

سلامتی برای شما می گذارم؛ سلامتی خود را به شما می دهم.

داوران 24:6 ؛ اول تواریخ ایام 9:22 ؛ متی 42:12 ؛ اشعیا 6:9 ؛ اشعیا 32: 18-19 ؛ افسسیان 14:2 ؛ میکا 5:5 ؛ مکاشفه 14:17 ؛ یوحنا 27:14