منابع مفید

اگر مشتاق هستید با دانشکده های مسیحی آشنا شوید و یا به مطالعۀ زبانهای اصلی کتاب مقدس بپردازید و یا در زمینه هائی چون دفاعیات مسیحی، باستان شناسی مسیحی، خانوادۀ مسیحی ادبیات مسیحی مطالب بیشتری پیدا کنید … و حتی اگر مایل هستید به نرم افزارهای مسیحی دسترسی یابید شما را تشویق میکنیم تا ا ز تارنماهای ذیل دیدن بفرمائید.

اگر در حین بررسی تارنماهای مذکور به مواردی برخورد نمودید که مقایر با باورهای راستین کتاب مقدسی است “مؤسسه آموزش کتاب مقدس” راستی هرگونه مسئولیت را از خود سلب میکند و این شما هستید که باید راستی را از ناراستی تشخیص دهید. اما اگر ما را مطلع سازید، از هرگونه اقدام شایسته ای در اصلاح منابع معرفی شده کوتاهی نخواهیم نمود.

Biblical Languages, Commentaries, Sermons & Articles

www.blueletterbible.com       Blue Letter Bible

www.htmlbible.com               The HTML Bible

www.biblehub.com                 Bible Hub

www.greekbible.com              The Online Greek Bible

https://billmounce.com/         A Place to Learn Biblical Languages

http://unbound.biola.edu        The Unbound Bible

www.biblestudytools.com       Bible Study Tools

www.studylight.org                 Study Light

www.ccel.org/                        Christian Classics Ethereal Library

www.monergism.com            Monergism

www.whitehorseinn.org         White Horse Inn

http://9marks.org                   Ministry of Mark Dever


 

Family

www.focusonthefamily.com               Focus of the Family

www.familylife.com                           Family Life Today


 

Christian Seminaries & Schools

http://www.parstheology.com           Pars Theological Center

http://www.thirdmill.org                    Third Millennium Ministries

http://www.wts.edu                            Westminster Theological Seminary

http://www.wscal.edu                Westminster Seminary California

http://www.rts.edu                             Reformed Theological Seminary

http://www.covenantseminary.edu    Covenant Theological Seminary

http://www.midamerica.edu              Mid-America Reformed Seminary

http://www.nwts.edu/                        Northwest Theological Seminary

http://www.gpts.edu/                         Greenville Presbyterian Theological Seminary

http://www.knoxseminary.org/          Knox Theological Seminary

http://www.gordonconwell.edu/        Gordon-Conwell Theological Seminary

http://www.covenant.edu/                 Covenant College

http://www.geneva.edu/                    Geneva College

http://prts.edu/                                   Puritan Reformed Theological Seminary

http://www.refcm.org/                       Reformation Christian Ministries

 http://www.thirdmill.org                    Third Millennium Ministries


 

Christian Book Stores

www.elam.com                                   Elam

http://bakerpublishinggroup.com/     Baker Publishing Group

http://www.banneroftruth.org           Banner of Truth Trust

http://www.eerdmans.com                Eerdmans Publishing Co.

http://www.monergismbooks.com     Monergism Books

http://www.prpbooks.com                  Presbyterian and Reformed Publishing

http://www.puritanshop.com/            The Puritan Shop

http://www.tyndale.com                    Tyndale House Publishers

http://www.zondervan.com                Zondervan

http://www.soundword.com               Sound Word

http://www.chrbook.com/                  Christian Book

http://www.heritagebooks.org          Reformation Heritage Books


 

Archeology

http://www.bibleinterp.com               The Bible and Interpretation


 

Apologetics

www.rzim.org                                           Ravi Zacharias International Ministries

www.aomin.org                                        Alpha and Omega Ministries

www.reformed.org                                   Center for Reformed Theology and Apology

www.carm.org                                          Christian Apologetics and Research Ministry

www.answersingenesis.org                      Answers in Genesis

www.godandscience.org                         God and Science

www.reasons.org                                     Reasons to Believe

www.str.org                                              Stand To Reason

www.ankerberg.com                                Ankerberg Theological Research Institute

www.apologetics315.com            Daily Apologetics Resources

www.livingwaters.com                             Living Waters


 

Church History

http://www.churchtimeline.com/                  Church History Timeline

http://www.romans45.org/hall.htm   The Hall of Church History


 

Audio Bible

http://listen.talkingbibles.org/language/pes/            Audio New Testament (+ Ps & Pr) in Farsi


 

Bible Software

www.freebiblesoftware.com/index.asp                     Free Bible Software (E4 Group)


 

Women Ministry

www.reviveourhearts.com                    Revive Our Hearts