ܩܫܝܫܐ ܐܠܒܝܪܬ ܥܡ ܣܒܪܝܢܐ ܐܨܠܐܢ

ܐܠܒܝܪܬ ܘܣܒܪܝܢܐ ܦܝܼܫ ܠܗ݉ܘܿܢ ܗ݉ܘܹܝܹܐ ܡ̣ܢ ܝܸܡܵܐ ܓܵܘ ܒܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܵܘ ܐܵܬܪܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ. ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕܥܠܝܼܡܘܼܬܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܬܝܼܚ ܠܹܗ ܠܠܸܒܲܝܗܝ: ܓܘܼܪܘܸܣܲܝܗܝ ܠܹܗ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ: ܘܡܘܼܒܠܸܓܲܝܗܝ ܠܹܗ ܒܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܥܹܕܬܲܝܗܝ ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ: ܥܹܕܬܵܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܵܝܬܵܐ ܦܪܸܣܒܝܬܪܵܝܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܬܸܗܪܲܢ. ܚܘܼܒܲܝܗܝ ܩܵܐ ܗܸܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܪܝܼܫܲܝܗܝ ܠܹܗ ܕܒܵܠܓܝܼ ܒܩܪܵܝܬܵܐ ܕܬܹܐܘܿܠܘܿܓ̣ܝܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ ܕܬܸܗܪܲܢ. ܐܠܒܝܪܬ ܘܣܒܪܝܢܐ ܙܘܼܘܸܓ ܠܗ݉ܘܿܢ ܒܫܹܢ݉ܬܵܐ ܡܵܪܵܢܵܝܬܵܐ 1996 ܘܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݉ܘܿܢ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܐܵܡܲܝܪܸܟܵܐ. ܒܫܹܢ݉ܬܵܐ 1997 ܐܠܒܝܪܬ ܩܘܼܒܸܠ ܠܹܗ ܠܣܝܵܡܐܝܼܕܵܐ ܕܩܲܫܝܼܫܘܼܬܵܐ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܫܒ̣ܲܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ ܗ݉ܘܹܐ ܠܗ݉ܘܿܢ ܒܠܝܼܓܹܐ ܒܪܵܥܝܘܼܬܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ ܥܹܕܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܡܕܝܼܢ݉ܬܵܐ ܕܣܵܢ ܗܵܘܙܝܼ: ܗ.ܕ.: ܐܹܘܲܢܓܲܠܵܝܬܵܐ ܘܦܪܸܣܒܝܬܪܵܝܬܵܐ. ܐܠܒܝܪܬ ܘܣܒܪܝܢܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݉ܘܿܢ ܚܘܼܒܵܐ ܥܓ̰ܝܼܒܵܐ ܒܠܸܒܲܝܗܝ ܩܵܐ ܡܲܠܵܦܬܵܐ ܕܗܸܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܐ ܥܸܖ̈ܒܹܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܩܪܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝܬܵܐ ܕܐܵܬܝܼ ܘܥܵܪܩܸܠ ܠܝܼ ܓܵܘ ܓܘܼܡܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܠܒܝܪܬ ܘܣܒܪܝܢܵܐ ܫܲܒܘܼܚܹܐ ܝܢܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠܲܝܗܝ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܥܹܕܵܬܹ̈ܐ ܦܪܸܣܒܝܬܖ̈ܵܝܹܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܡܵܪܲܢ ܗܘܼܕܪܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܒܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܒܢܸܣܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ. ܐܠܒܝܪܬ ܘܣܒܪܝܢܐ ܟܲܕ ܨܲܠܘܿܝܹܐ ܝܢܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܕܡܵܘܗܲܒ̣ܬܲܝܗܝ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܚܸܠܝܵܐ ܕܝܸܡܵܐ: ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܒܲܪܸܟ̣ ܘܡܲܢܬܹܐ ܡ̣ܢ ܚܸܠܡܵܬܲܝܗܝ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܦ̮ܵܪܣܵܝܵܐ.