ܚܹܠܡܲܬܲܢ

ܢܝܼܫܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܪܹܐܙܵܐ ܝܠܹܗ:

  • ܦܲܫܵܩܬܵܐ ܘܒܲܨܡܵܢܬܵܐ ܕܟܬܝܼܒ̣ܵܬܹ̈ܐ ܒܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ
  • ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܒܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈ܐ
  • ܦܲܠܵܛܬܵܐ ܕܙܡܵܖ̈ܝܵܬܹܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܒܠܹܫܵܢܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܦܵܪܣܵܝܵܐ
  • ܡܲܪܝܵܙܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܡ̣ܢ ܟܵܖ̈ܘܿܙܘܼܝܵܬܹܐ ܩܵܐ ܦܲܫܲܩܬܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܟܬܵܒ̣ܹ̈ܐ ܕܟܬܵܒ̣ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܦܸܨܠܵܐ ܕܦܪܵܤ ܩܵܠܹ̈ܐ ܘܦܪܵܤ ܚܸܙܘܹ̈ܐ.