خدمت

هدف نهائی راستی موعظه و آموزش کلام خداست. به منظور دستیابی به این هدف، در کنار ترجمه و چاپ مطالب روحانی و کتاب مقدسی، برگزاری کنفرانس های مسیحی، تهیه و تولید سرودهای روحانی به زبانهای آشوری و فارسی، راستی در حال تهیۀ موعظات توضیحی (Expository Preaching) کتابهای کتاب مقدس است. این موعظات به صورت تصویری، صوتی، و متنی بارگذاری خواهند شد تا مشتاقان آموزش های کتاب مقدس آنان را به طور رایگان دانلود کنند.