ܒܡܘܼܕܝܼ ܟܹܐ ܗܲܡܸܢܲܚ؟

ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܗܲܡܸܢܲܚ:

ܟܬܵܒ̣ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܗܸܡܸܙܡܵܢ ܚܵܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ، ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܢܦܝܼܚܵܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܲܝܬ ܟ̰ܘ ܚܸܠܛܵܐ ܝܲܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܒܝܼܘܼܗܝ، ܡܵܠܝܵܢܵܐ ܠܹܗ ܒܟܵܡܝܼܠܘܼܬܵܐ، ܘܩܵܢܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܸܦܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ، ܚܲܝ̈ܲܢ، ܘܦܘܼܠܚܵܢ̈ܲܢ.


 ܐܝܼܬ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ݉ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܒܬܠܵܬܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܫܲܘܝܼܵܐ ܝܢܵܐ ܒܕܲܪܓ̣ܵܐ ܘܒܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ.


ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ: ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܗ݉ܘܹܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܵܐ: ܠܵܐ ܚܛܹܐ ܠܹܗ ܒܚܵܝܘܼܗܝ: ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܘܥܵܓ̰ܝܼܒܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܥܒ̣ܝܼܕ ܠܹܗ: ܕܸܡܘܼܗܝ ܫܦܝܼܟ̣ ܠܹܗ ܩܵܐ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܚܛܝܼ̈ܵܬܲܢ: ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼܬܹ̈ܐ: ܐ݉ܣܝܼܩ ܠܹܗ ܘܝܬܝܼܒ̣ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܘܟܹܐ ܦܲܪܦܸܠ ܡ̣ܢ ܓܹܢ݉ܒܵܐ ܕܥܹܕܬܹܗ: ܘܒܸܬ ܕܵܝܸܪ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܚܸܩܪܵܐ ܕܝܵܗܒ̣ܸܠ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܩܵܐ ܗܲܡܸܢܵܢܘܼܗ̈ܝ ܘܕܵܝܸܢ ܕܸܫ̃ܡܸܢܘܼܗ̈ܝ، ܘܗܵܟܸܡ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ. ܒܹܝܠ ܐܲܠܵܒܵܐ ܒܵܒܵܐ ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܵܛܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ݉ ܡܸܨܥܵܝܵܐ: ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ.


ܕܠܵܐ ܒܪܝܼܬܵܐ ܚܲܕܬܵܐ: ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܥܒ̣ܝܼܕܵܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܲܝܬ ܟ̰ܘ ܗܹܒ̣ܝܼ ܩܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܡܝܼܬܵܐ ܝܠܹܗ ܒܓܢܵܗܘܼܗ̈ܝ ܘܒܚܛܝܼܵܬܘܼܗ̈ܝ.


ܐܝܼܡܲܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܫܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܒܹܥܒ̣ܵܕܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܒܪܝܼܬܵܐ ܚܲܕܬܵܐ: ܟܹܐ ܝܲܗܒ̣ܸܠ ܠܗ݉ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܚܲܝܝܼ ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵܐ ܘܕܣܵܗܕܝܼ ܠܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܦܵܪܘܿܩܲܝܗܝ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ.


ܐܝܼܡܲܢ ܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܵܝܸܪ: ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ ܩܝܼܲܡܬܵܐ ܕܗܲܡܸܢܵܢܹ̈ܐ ܐܘܼܦ ܙܹܐ ܕܠܵܐ ܗܲܡܸܢܵܢܹ̈ܐ. ܩܝܼܲܡܬܵܐ ܕܗܲܡܸܢܵܢܹ̈ܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܐܵܒܵܕ: ܘܩܝܼܲܡܬܵܐ ܕܠܵܐ ܗܲܡܸܢܵܢܹ̈ܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ ܠܛܠܵܩܵܐ ܕܠܐܵܒܵܕ.


ܠܵܐ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܗܲܡܸܢܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡܵܐ، ܠܹܫܵܢܵܐ، ܓܸܢܣܵܐ، ܘܫܸܢܹ̈ܐ: ܓܵܘ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܲܕ݉ ܝܼܢܵܐ.