باورهای ما

راستی بر این باور است که کتاب مقدس تنها کلام معتبر خداست؛ کلامی که در نسخه های اصلی بدون خطا، کامل، کافی، و برای زندگی در ایمان و عمل تغئیرناپذیر است.


راستی بر این باور است که خدا واحد است و در عین حال سه شخصیتِ خدای پدر، خدای پسرف و خدای روح القدس که همسان و در الوهیت همذات هستند.


راستی بر این باور است که عیسی مسیح خداوند است. او از مریم باکره متولد شد، بدون گناه زیست، معجزات بسیار نمود، با خون خود بر صلیب گناهان را کفاره نمود، از میان مردگان برخاست، صعود نموده بدست راست خدای پدر بنشست، از آنجا به عنوان کاهن اعظم شفاعت قوم خود را مینماید، در اقتدار و جلال بازخواهد گشت تا مقدسین خود را پاداش دهد، گناهکاران را داوری نماید، و به عنوان پادشاه پادشاهان حکومت نماید. او تنها واسط بین خدای پدر و گناهکاران است.


راستی بر این باور است که اگر روح القدس شخص گناهکار را از سر نو حیات نبخشد برای آن گمشده هیچ امیدی برای نجات یافتن نیست زیرا که آدمیان در خطایا و گناهان خود مرده اند


راستی بر این باور است که سکونت روح القدس در شخص نجات یافته او را قادر میسازد تا خداپسندانه زندگی کند و به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده شهادت دهد.


راستی بر این باور است که قیامت نجات یافتگان برای حیات ابدی است و قیامت گمشدگان برای هلاکت ابدی


راستی بر این باور است که همۀ ایمانداران حقیقی، علیرغم ملیت، زبان، جنسیت، و زبان، در مسیح یک هستند