ماه ششم | روزبیست و هشتم

 بامداد


من می دانم که ولیّ من زنده است.

     اگر در حالتی که دشمن بودیم، به وساطتِ مرگِ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطتِ حیاتِ او نجات خواهیم یافت – لکن وی چون تا به ابد باقی است، کهانتِ بی زوالی دارد. از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به وسیلۀ وی نزد خدا آیند، نجات بی نهایت بخشد، چونکه دائماً زنده است تا شفاعت ایشان را بکند.

     از این جهت که من زنده ام، شما هم خواهید زیست – اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم، از جمیع مردم بدبخت تریم. لیکن بالفعل مسیح از مُردگان برخاسته و نوبرِ خوابیدگان شده است.

     خداوند می گوید که نجات دهنده ای برای صهیون و برای آنانی که در یعقوب از معصیت بازگشت نمایند خواهد آمد – در وی به سببِ خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازۀ دولتِ فیضِ او یافته ایم – می دانید که خریده شده اید از سیرتِ باطلی که از پدران خود یافته اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خونِ گرانبها چون خونِ برّۀ بی عیب و بی داغ یعنی خون مسیح.

ایوب 25:19 ؛ رومیان 10:5 ؛ عبرانیان 7: 24-25 ؛ یوحنا 19:14 ؛ اول قرنتیان 15: 19-20 ؛ اشعیا 20:59 ؛ افسسیان 7:1 ؛ اول پطرس 1: 18-19

شامگاه


روح صریحاً می گوید که در زمانِ آخر بعضی از ایمان برگشته، به ارواحِ مُضّل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود.

     احتیاط نمائید که به چطور میشنوید – کلامِ مسیح در شما به دولتمندی و به کمالِ حکمت ساکن بشود – و بر روی این همه سپرِ ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشینِ شریر را خاموش کنید.

     آنانی را که شریعتِ تو را دوست می دارند، سلامتیِ عظیم است و هیچ چیز باعثِ لغزشِ ایشان نخواهد شد – کلامِ تو به مذاقِ من چه شیرین است و به دهانم از عسل شیرین تر. از وصایای تو فطانت را تحصیل کردم. بنابراین هر راهِ دروغ را مکروه می دارم.

     کلامِ تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است – از جمیعِ معلمانِ خود فهیم تر شُدم زیرا که شهاداتِ تو تفکّرِ من است.

     شیطان هم خویشتن را به فرشتۀ نور مشابه می سازد – هر گاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند اناتیما باد.

اول تیموتاوس 1:4 ؛ لوقا 18:8 ؛ کولسیان 16:3 ؛ افسسیان 16:6 ؛ مزمور 119: 165 و 103-104 ؛ مزمور 119: 105 و 99 ؛ دوم قرنتیان 14:11 ؛ غلاطیان 8:1