ماه ششم | روزبیست و پنجم

 بامداد


چون او ظاهر شود، مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه هست خواهیم دید.

     به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد – به وساطت آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریکِ طبیعتِ الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است، خلاصی یابید.

     زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدائی را غیر از تو که برای منتظران خویش بپردازد ندید.

     الحال در آینه به طور مُعمّا می بینیم، لکن آن وقت روبرو؛ الآن جزئی معرفتی دارم، لکن آن وقت خواهم شناخت، چنانکه نیز شناخته شده ام – مسیح … شکلِ جسدِ ذلیلِ ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورتِ جسدِ مجیدِ او مُصوّر شود، بر حسبِ عملِ قوت خود که همه چیز را مطیع خود بگرداند – من رویِ تو را در عدالت خواهم دید، و چون بیدار شوم، از صورتِ تو سیر خواهم شد.

اول یوحنا 2:3 ؛ یوحنا 12:1 ؛ دوم پطرس 4:1 ؛ اشعیا 4:64 ؛ اول قرنتیان 12:13 ؛ فیلیپیان 3: 20-21 ؛ مزمور 15:17

شامگاه


یهُوّه صبایوت می گوید: مردی که همدوشِ من است.

     در وِی از جهتِ جسم، تمامی پُریِ الوهیت ساکن است – نُصرت را بر مردی زورآور نهادم و برگُزیده ای از قوم را ممتاز کردم – من چرخشت را تنها پایمال نمودم و احدی از قومها با من نبود.

     بالاجماع سِرّ دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد – برای ما ولدی زائیده و پسری به ما بخشیده شد. و سلطنت بر دوشِ او خواهد بود و اسم او عجیب و مُشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرورِ سلامتی خوانده خواهد شد.

     فروغِ جلالش و خاتمِ جوهرش بوده و به کلمۀ قوتِ خود حاملِ همۀ موجودات بوده، چون طهارتِ گناهان را به اتمام رسانید، بدستِ راستِ کبریا در اعلی علیین بنشست … اما در حقِ پسر، ای خدا تخت تو تا ابدالآباد است – جمیع فرشتگان خدا او را پرستش کنند.

     پادشاه پادشاهان و رب الارباب.

زکریا 7:13 ؛ کولسیان 9:2 ؛ مزمور 19:89 ؛ اشعیا 3:63 ؛ اول تیموتاوس 16:3 ؛ اشعیا 6:9 ؛ عبرانیان 1: 3 و 8 ؛ عبرانیان 6:1 ؛ مکاشفه 16:19