ماه نهم | روز اول

 بامداد


            ثمرۀ روح … تواضع … است.

            حلیمان شادمانی خود را در خداوند مزید خواهند کرد و مسکینانِ مردمان در قدُوسِ اسرائیل وجد خواهند نمود.

            تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچۀ کوچک خود را فروتن سازد، همان در ملکوت آسمان بزرگتر است.

            انسانیتِ باطنیِ قلبی … روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست – محبت حسد نمیبَرَد؛ محبت کبر و غرور ندارد – تواضع را پیروی نما – یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم – او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود. مثل برّه ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود – مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه ای گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نمائید، که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد. چون او را دشنام می دادند، دشنام پس نمی داد و چون عذاب می کشید، تهدید نمی نمود بلکه خویشتن را به داور عادل تسلیم کرد.

غلاطیان 22:5 ؛ اشعیا 19:29 ؛ متی 18: 3-4 ؛ اول پطرس 3: 4 ؛ اول قرنتیان 4:13 ؛ اول تیموتاؤس 6: 11 ؛ متی 29:11 ؛ اشعیا 7:53 ؛ اول پطرس 2: 21-23

شامگاه


اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، می باید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کُند.

            به عزّت و ذلّت و بدنامی و نیکنامی – همۀ کسانی که می خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید – لغزشِ صلیب.

            اگر تا بحال رضامندی مردُم را می خواستم، غلامِ مسیح نمی بودم.

            اگر به خاطرِ نامِ مسیح رسوائی می کشید، خوشابحال شما زیرا که روحِ جلال و روحِ خدا بر شما آرام می گیرد. پس زنهار هیچ یکی از شما چون قاتل یا دزد یا شریر یا فضول عذاب نکشد. لکن اگر به عنوان مسیحی عذاب بکشد، پس شرمنده نشود بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید.

            به شما عطا شد به خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او بلکه زحمت کشیدن هم برای او – یک نفر برای همه مُرد پس همه مُردند. و برای همه مُرد تا آنانی که زنده اند، از این به بعد برای خویشتن زیست نکنند بلکه برای او که برای ایشان مُرد و برخاست – اگر تحمُّل کنیم، با او سلطنت هم خواهیم کرد.

لوقا 23:9 ؛ دوم قرنتیان 8:6 ؛ دوم تیموتاؤس 12:3 ؛ غلاطیان 11:5 ؛ غلاطیان 10:1 ؛ اول پطرس 4 :14-16 ؛ فیلیپیان 29:1 ؛ دوم قرنتیان 5: 14-15 ؛ دوم تیموتاؤس 12:2