ماه نهم | روز دوازدهم

 بامداد


            طریقهای او را دیدم و او را شفا خواهم داد.

            من یهُوّه، شفا دهندۀ تو هستم.

            ای خداوند، مرا آزموده و شناخته ای. تو نشستن و برخاستنِ مرا می دانی و فکرهای مرا از دور فهمیده ای. راه و خوابگاهِ مرا تفتیش کرده ای و همۀ طریقهای مرا دانسته ای – چونکه گناهانِ ما را در نظرِ خود گذارده ای، و خفایای ما را در نورِ رویِ خویش – همه چیز در چشمان او که کارِ ما با وی است، برهنه و مُنکشف می باشد.

            خداوند می گوید: بیائید تا با همدیگر مُحاجّه نمائیم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سُرخ باشد، مانند پشم خواهد شد – آنگاه بر او ترحُّم نموده، خواهد گفت: او را از فرو رفتن به هاویه برهان، من کفارّه ای پیدا نموده ام – به سببِ تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. و تأدیبِ سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم – ایمانت تو را شفا داده است.

اشعیا 18:57 ؛ خروج 26:15 ؛ مزمور 139: 1-3 ؛ مزمور 8:90 ؛ عبرانیان 13:4 ؛ اشعیا 18:1 ؛ ایوب 24:33 ؛ اشعیا 5:53 ؛ مرقس 34:5

شامگاه


خداوند برایم از مددکارانِ من است.

            خداوند تو را در روز تنگی مستجاب فرماید. نامِ خدای یعقوب تو را سرافراز نماید. نُصرت برای تو از قُدسِ خود بفرستد و تو را از صهیون تأئید نماید … به نجاتِ تو خواهیم سرائید و به نام خدای خود، عَلَمِ خود را خواهیم افراشت … اینان عرابه ها را و آنان اسبها را، اما ما نامِ یهُوّه، خدای خود، را ذکر خواهیم نمود. ایشان خم شده، افتاده اند و اما ما برخاسته، ایستاده ایم.

            او مِثلِ نهرِ سرشاری که بادِ خداوند آن را بِراند خواهد آمد – هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است که نمی گذارد شما فوقِ طاقتِ خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مَفَرّی نیز می سازد تا یارای تحمّل آن را داشته باشید.

            هرگاه خدا با ماست، کیست به ضدّ ما؟ – خداوند با من است پس نخواهم ترسید.

            خدای ما که او را می پرستیم قادر است که ما را … برهاند و او ما را … خواهد رهانید.

مزمور 7:118 ؛ مزمور 20: 1-2 و 5 و 7-8 ؛ اشعیا 19:59 ؛ اول قرنتیان 13:10 ؛ رومیان 31:8 ؛ مزمور 6:118 ؛ دانیال 17:3