ماه نهم | روز سوم

 بامداد


            خمیر مایه نزد تو در تمامی حدودت پیدا نشود.

            ترسِ خداوند، مکروه داشتنِ بدی است – از بدی نفرت کنید – از هر نوع بدی احتراز نمائید – مُترصّد باشید مبادا کسی از فیضِ خدا محروم شود و ریشۀ مرارت نمو کرده، اضطراب بار آورد و جمعی از آن آلوده گردند.

            اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، خداوند مرا نمی شنید – آیا آگاه نیستید که اندک خمیرمایه، تمام خمیر را مُخمّر می سازد؟ پس، خود را از خمیر مایۀ کهنه پاک سازید تا فطیرِ تازه باشید، چنانکه بی خمیرمایه هستید زیرا که فصحِ ما، مسیح، در راهِ ما ذبح شده است. پس عید را نگاه داریم نه به … خمیرمایۀ بدی و شرارت، بلکه به فطیر ساده دلی و راستی – هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد.

            هر که نام مسیح را خواند، از ناراستی کناره جوید – ما را چنین رئیس کهنۀ شایسته است، قَدّوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده – در وی هیچ گناه نیست.

خروج 7:13 ؛ امثال سلیمان 13:8 ؛ رومیان 9:12 ؛ اول تسالونیکیان 22:5 ؛ عبرانیان 15:12 ؛ مزمور 18:66 ؛ اول قرنتیان 5: 6-8 ؛ اول قرنتیان 28:11 ؛ دوم تیموتاؤس 19:2 ؛ عبرانیان 26:7 ؛ اول یوحنا 5:3

شامگاه


مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مُرد … چشمان شما باز شود و مانند خدا عارفِ نیک و بد خواهید بود.

            لیکن می ترسم که چنانکه مار به مَکرِ خود حوّا را فریفت، همچنین خاطر شما هم از سادگی که در مسیح است، فاسد گردد.

            ای برادرانِ من، در خداوند و در توانائی قُوّتِ او زور آور شوید. اسلحۀ تمامِ خدا را بپوشید تا بتوانید با مَکرهای ابلیس مقاومت کنید … لهذا اسلحه تّامِ خدا را بردارید تا بتوانید در روزِ شریر مقاومت کنید و همه کار را بجا آورده، بایستید. پس کمرِ خود را به راستی بسته و جوشنِ عدالت را در بر کرده، بایستید. و نعلینِ استعدادِ انجیلِ سلامتی را در پا کنید. و بر روی این همه سپرِ ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشینِ شریر را خاموش کنید. و خُودِ نجات و شمشیرِ روح را که کلام خداست بردارید – تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکایدِ او بی خبر نیستیم.

پیدایش 3: 4-5 ؛ دوم قرنتیان 11: 3 ؛ افسسیان 6: 10-11 و 13-17 ؛ دوم قرنتیان 11:2