ماه ششم | روز سوم

 بامداد


     پس، بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نمی دانید.

     پس، خود را حفظ کنید مبادا دلهای شما از پُرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی، سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید. زیرا که مثل دامی بر جمیع سَکَنۀ تمام روی زمین خواهد آمد. پس، در هر وقت دعا کرده، بیدار باشید تا شایستۀ آن شوید که از جمیع این چیزهائی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.

     روزِ خداوند چون دُزد در شب می آید. زیرا هنگامی که می گویند سلامتی و امان است، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون دردِ زِه زنِ حامله را و هرگز رستگار نخواهند شد. لیکن شما، ای برادران، در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید، زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید. از شب و ظلمت نیستیم. بنابراین، مِثلِ دیگران به خواب نرویم بلکه بیدار و هوشیار باشیم.

متی 13:25 ؛ لوقا 21: 34-36 ؛ اول تسالونیکیان 5: 2-6

شامگاه


من هستم خدای قادرِ مطلق. پیش روی من بخرام و کامل شو.

     نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پیِ آن می کوشم بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا بدست آورد. ای برادران، گمان نمی برم که من بدست آورده ام؛ لیکن یک چیز می کنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است، خویشتن را کشیده، در پیِ مقصد می کوشم به جهت اِنعامِ دعوتِ بلندِ خدا که در مسیح عیسی است.

     خنوخ با خدا راه می رفت و نایاب شد، زیرا خدا او را بر گرفت – در فیض و معرفتِ خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح ترقّی کنید – همۀ ما چون با چهرۀ بی نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدّل می شویم، چنانکه از خداوند که روح است.

عیسی … گفت: … خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری … من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردند.

پیدایش 1:17 ؛ فیلیپیان 3: 12-14 ؛ پیدایش 24:5 ؛ دوم پطرس 18:3 ؛ دوم قرنتیان 18:3 ؛ یوحنا 17: 1 و 15 و 23