ماه ششم | روز هجدهُم

 بامداد


     تخت رحمت را بر روی تابوت بگذار … و در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد.

     راه مکان اقدس ظاهر نمی شود – عیسی باز به آواز بلند صیحه زده، روح را تسلیم نمود. که ناگاه پردۀ هیکل از سر تا پا دوپاره شد.

     پس ای برادران، چونکه به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از میان پرده یعنی جسم خود مُهیّا نموده است، … پس به دل راست، در یقینِ ایمان، دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده، نزدیک بیائیم – پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیائیم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت (ما را) اعانت کند.

     عیسی مسیح … که خدا او را از قبل مُعیّن کرد تا کفّاره باشد به واسطۀ ایمان به وسیلۀ خون او تا آنکه عدالتِ خود را ظاهر سازد، به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حینِ تحمُّل خدا – به وسیلۀ او … نزد پدر در یک روح دخول داریم.

خروج 25: 21-22 ؛ عبرانیان 8:9 ؛ متی 27: 50-51 ؛ عبرانیان 10: 19-20 و 22 ؛ عبرانیان 16:4 ؛ رومیان 3: 24-25 ؛ افسسیان 18:2

شامگاه


     اینک به قدر دانۀ خردل

     باراق وی را گفت: اگر همراه من بیائی، می روم و اگر همراه من نیائی، نمی روم … در آن روز خدا یابین پادشاه کنعان را ذلیل ساخت – جدعون … خاندان … از پدر خود و مردان شهر می ترسید این کار را در روز نتوانست کرد. پس آن را در شب کرد … جدعون به خدا گفت: اگر اسرائیل را بر حسب سخن خود بدست من نجات خواهی داد، تجربه ام نما … و خدا … چنان کرد.

     اندک قوتی داری و کلام مرا حفظ کرده، اسم مرا انکار ننمودی – کیست که روزِ امورِ کوچک را خوار شمارد.

     ای برادران، می باید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم چنانکه سزاوار است از آنجا که ایمان شما به غایت نمو می کند – خداوندا، ایمانِ ما را زیاد کُن – برای اسرائیل مثل شبنم خواهم بود و او مانند سوسنها گُل خواهد کرد و مثل لبنان ریشه های خود را خواهد دوانید. شاخه هایش منتشر شده، زیبائی او مثل درخت زیتون و عطرش مانند لبنان خواهد بود.

متی 20:17 ؛ داوران 4: 8 و 23 ؛ داوران 6: 27 و 36 و 39-40 ؛ مکاشفه 8:3 ؛ زکریا 10:4 ؛ دوم تسالونیکیان 3:1 ؛ لوقا 5:17 ؛ هوشع 14: 5-6