ماه نهم | روز ششم

 بامداد


دلها و دستهای خویش را به سوی خدائی که در آسمان است برافرازیم.

            کیست مانند یهُوّه خدای ما که بر اعلی علیین نشسته است؟ و متواضع می شود تا نظر نماید بر آسمانها و بر زمین – ای خداوند، به سوی تو جانِ خود را بر می افرازم – دستهای خود را به سوی تو دراز میکنم. جانِ من مثل زمینِ خشک تشنۀ تو است. ای خداوند، به زودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکُّل دارم. طریقی را که بر آن برَوَم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را بر می افرازم.

            چونکه رحمتِ تو از حیات نیکوتر است. پس لبهای من تو را تسبیح خواهد خواند. از این رو تا زنده هستم، تو را مُتبارک خواهم خواند و دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت – جان بندۀ خود را شادمان گردان زیرا ای خداوند، جان خود را نزد تو بر می دارم. زیرا تو ای خداوند، نیکو و غفار هستی و بسیار رحیم برای آنانی که تو را می خوانند.

            هر چیزی را که به اسم من سؤال کنید به جا خواهم آورد.

مراثی ارمیا 41:3 ؛ مزمور 113: 5-6 ؛ مزمور 1:25 ؛ مزمور 143: 6-8 ؛ مزمور 63: 3-4 ؛ مزمور 86: 4-5 ؛ یوحنا 13:14

شامگاه


ای دیده بان، از شب چه خبر؟

            الحال ساعت رسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم زیرا که الآن نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. شب مُنقضی شد و روز نزدیک آمد. پس اعمالِ تاریکی را بیرون کرده، اسلحۀ نور را بپوشیم.

            از درخت انجیر مَثَلَش را فرا گیرید که چون شاخه اش نازک شده، برگها می آورد، می فهمید که تابستان نزدیک است. همچنین شما نیز چون این همه را بینید، بفهمید که نزدیک بلکه بر در است … آسمان و زمین زایل خواهد شد، لکن سخنانِ من هرگز زایل نخواهد شد.

            مُنتظرِ خداوند هستم. جانِ من منتظر است و به کلامِ او امیدوارم. جانِ من منتظرِ خداوند است، زیاده از منتظرانِ صبح؛ بلی زیاده از منتظرانِ صبح .

            او که بر این امور شاهد است می گوید: بلی، به زودی می آیم! آمین، بیا، ای خداوند عیسی!

            بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نمی دانید.

اشعیا 11:21 ؛ رومیان 13: 11-12 ؛ متی 24: 32-33 و 35 ؛ مزمور 130: 5-6 ؛ مکاشفه 20:22 ؛ متی 13:25