ماه نهم | روز هفتم

 بامداد


در اُمید مسرور …

            اُمیدی که به جهتِ شما در آسمان گذاشته شده است – اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم، از جمیعِ مردم بدبخت تریم – با مصیبتهای بسیار می باید داخل ملکوت خدا گردیم – هر که صلیب خود را بر ندارد و از عقب من نیاید، نمیتواند شاگردِ من گردد – هیچکس از این مصائب متزلزل نشود، زیرا خود می دانید که برای همین مُقرّر شده ایم.

            در خداوند دائماً شاد باشید. و باز می گویم: شاد باشید – خدای امید، شما را از کمالِ خوشی و سلامتی در ایمان پُر سازد تا به قُوّت روح القدس در اُمید افزوده گردید – مُتبارک باد خدا و پدرِ خداوند ما عیسی مسیح که به حسبِ رحمتِ عظیمِ خود ما را به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مُردگان از نو تولید نمود برای امید زنده – او را اگر چه ندیده اید، محبت می نمائید و الآن اگر چه او را نمی بینید، لکن بر او ایمان آورده، وجد می نمائید با خُرّمی که نمی توان بیان کرد و پُر از جلال است – به وساطتِ او دخول نیز یافته ایم به وسیلۀ ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به اُمیدِ جلالِ خدا فخر می نمائیم.

رومیان 12:12 ؛ کولسیان 5:1 ؛ اول قرنتیان 19:15 ؛ اعمال رسولان 22:14 ؛ لوقا 27:14 ؛ اول تسالونیکیان 3:3 ؛ فیلیپیان 4:4 ؛ رومیان 13:15 ؛ اول پطرس 3:1 ؛ اول پطرس 8:1 ؛ رومیان 2:5

شامگاه


من مسکین و فقیر هستم و خداوند در بارۀ من تفکُر می کند.

            خداوند می گوید: فکرهائی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سلامتی می باشد و نه بدی – خداوند می گوید که افکارِ من افکارِ شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نِی. زیرا چنانکه آسمان از زمین بلندتر است همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکارِ من از افکارِ شما بلندتر می باشد.

            ای خدا، فکرهای تو نزدِ من چقدر گرامی است و جملۀ آنها چه عظیم است! اگر آنها را بشُمارم، از ریگ زیاده است. وقتی که بیدار می شوم هنوز نزد تو حاضر هستم – ای خداوند، اعمالِ تو چه عظیم است و فکرهای تو بینهایت عمیق – ای یهُوّه، خدای ما، چه بسیار است کارهای عجیب که تو کرده ای و تدبیرهائی که برای ما نموده ای!

            بسیاری توانا نِی و بسیاری شریف نِی – آیا خدا فقیرانِ این جهان را برنگُزیده است تا دولتمند در ایمان و وارث آن ملکوتی که خدا به مُحبّانِ خود وعده فرموده است بشوند؟ – چون بی چیز، اما مالکِ همه چیز – دولتِ بی قیاسِ مسیح.

مزمور 17:40 ؛ ارمیا 11:29 ؛ اشعیا 55: 8-9 ؛ مزمور 139: 17-18 ؛ مزمور 92: 5 ؛ مزمور 5:40 ؛ اول قرنتیان 26:1 ؛ یعقوب 5:2 ؛ دوم قرنتیان 10:6 ؛ افسسیان 8:3