ماه هشتم | روز اول

 بامداد


            ثمرۀ روح … ایمان … است.

            محضِ فیض نجات یافته اید به وسیلۀ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست – بدون ایمان تحصیلِ رضامندیِ او محال است – آنکه به او ایمان آرَد، بر او حکم نشود؛ اما هر که ایمان نیاورَد، الآن بر او حکم شده است به جهت آنکه به اسمِ پسرِ یگانۀ خدا ایمان نیاورده – ایمان می آورم. ای خداوند، بی ایمانیِ مرا امداد فرما.

            کسی که کلام او را نگاه دارد، فی الواقع محبتِ خدا در وی کامل شده است و از این می دانیم که در وی هستیم – ایمانی که به محبت عمل می کند – ایمان بدون اعمال، باطل است.

            به ایمان رفتار می کنیم، نه به دیدار – با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنم؛ لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند. و زندگانی که الحال در جسم می کنم، به ایمان بر پسرِ خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد – او را اگر چه ندیده اید، محبت می نمائید و الآن اگر چه او را نمی بینید، لکن بر او ایمان آورده، وجد می نمائید با خرّمی که نمیتوان بیان کرد و پُر از جلال است. و انجامِ ایمانِ خود یعنی نجاتِ جانِ خویش را می یابید.

غلاطیان 22:5 ؛ افسسیان 8:2 ؛ عبرانیان 6:11 ؛ یوحنا 18:3 ؛ مرقس 24:9 ؛ اول یوحنا 5:2 ؛ غلاطیان 6:5 ؛ یعقوب 20:2 ؛ دوم قرنتیان 7:5 ؛ غلاطیان 20:2 ؛ اول پطرس 1: 8 و 9

شامگاه


خداوند به غایت مهربان و کریم است.

            چنانکه پدر بر فرزندانِ خود رؤف است، همچنان خداوند بر ترسندگانِ خود رأفت می نماید – خداوند کریم و رحیم است … عهدِ خویش را به یاد خواهد داشت تا ابدالآباد.

            او که حافظِ تو است نخواهد خوابید. اینک او که حافظ اسرائیل است نمی خوابد و به خواب نمی رود – مِثلِ عقابی که آشیانۀ خود را حرکت دهد و بچه های خود را فرو گیرد و بالهای خود را پهن کرده آنها را بردارد و آنها را بر پرهای خود بِبَرد، همچنین خداوند تنها او را رهبری نمود و هیچ خدایِ بیگانه با وی نبود.

            رحمتهای او بی زوال است؛ آنها هر صبح تازه می شود و امانتِ تو بسیار است.

            عیسی بیرون آمده، گروهی بسیار دیده بر ایشان رحم فرمود و بیمارانِ ایشان را شفا داد.

            آیا دو گنجشک به یک فلس فروخته نمی شود و حال آنکه یکی از آنها جز به حکمِ پدرِ شما به زمین نمی افتد! لیکن همۀ مویهایِ سَرِ شما نیز شمُرده شده است. پس، ترسان مباشید.

یعقوب 11:5 ؛ مزمور 13:103 ؛ مزمور 111: 4-5 ؛ مزمور 121: 3-4 ؛ تثنیه 32: 11-12 ؛ مراثی ارمیا 3: 22-23 ؛ متی 14:14 ؛ متی 10: 29-31