ماه هشتم | روز بیست و ششم

 بامداد


            تنگه ای که از طلای خالص بساز و بر آن مِثلِ نقشِ خاتمِ قُدّوسیت برای یهُوّه نقش کن.

            تقدُسی که به غیر از آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید – خدا روح است و هر که او را پرستش کند، می باید به روح و راستی بپرستد – از آنانی که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواهم شد و در نظرِ تمامی قوم جلال خواهم یافت – جمیعِ ما مِثلِ شخصِ نجس شده ایم و همۀ اعمالِ عادلۀ ما مانند لَتّۀ مُلوّث می باشد.

            قانونِ خانه این است که تمامی حدودش بر سَرِ کوه از همۀ اطرافش قُدس اقداس باشد – ای خداوند، قُدّوسیت خانۀ تو را می زیبد تا ابدالآباد.

            به جهتِ ایشان من خود را تقدیس می کنم تا ایشان نیز در راستی تقدیس کرده شوند – چون رئیس کهنۀ عظیمی داریم که از آسمانها در گذشته است؛ یعنی عیسی پسر خدا … پس، با دلیری نزدیک به تخت فیض بیائیم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقتِ ضرورت (ما را) اعانت کند.

خروج 36:28 ؛ عبرانیان 14:12 ؛ یوحنا 24:4 ؛ لاویان 3:10 ؛ اشعیا 6:64 ؛ حزقیال 12:43 ؛ مزمور 5:93 ؛ یوحنا 19:17 ؛ عبرانیان 4: 14 و 16

شامگاه


کاسه ام لبریز شده است.

            بچشید و ببینید که خداوند نیکو است. خوشابحال شخصی که بدو توکُّل میدارد. ای مُقدّسانِ خداوند، از او بترسید زیرا که ترسندگانِ او را هیچ کمی نیست. شیر بچگان بی نوا شده، گرسنگی می کشند و اما طالبانِ خداوند را به هیچ چیزِ نیکو کمی نخواهد شد – رحمتهای او بی زوال است. آنها هر صبح تازه می شود و امانت تو بسیار است.

            خداوند نصیبِ قسمت و کاسۀ من است. تو قُرعۀ مرا نگاه می داری. خِطِّه های من به جایهای خوش اُفتاد. میراث بَهی به من رسیده است – خواه دنیا، خواه زندگی، خواه مُوت، خواه چیزهای حال، خواه چیزهای آینده، همه از آنِ شما است – مُتبارک باد خدا و پدرِ خداوندِ ما عیسی مسیح که ما را مُبارک ساخت به هر برکتِ روحانی در جایهای آسمانی در مسیح.

            آموخته ام که در هر حالتی که باشم، قناعت کُنم – دینداری با قناعت سودِ عظیمی است – خدای من همۀ احتیاجات شما را بر حسبِ دولتِ خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود.

مزمور 5:23 ؛ مزمور 34: 8-10 ؛ مراثی ارمیا 3: 22-23 ؛ مزمور 16: 5-6 ؛ اول قرنتیان 22:3 ؛ افسسیان 3:1 ؛ فیلیپیان 11:4 ؛ اول تیموتاؤس 6:6 ؛ فیلیپیان 19:4