ماه هشتم | روز دوم

 بامداد


برّه ای که از بنای عالم ذبح شده بود.

            برّۀ شما بی عیب … باشد … و تمامی انجمنِ جماعتِ بنی اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند و از خون آن بگیرند و آن را بر هر دو قایمه و سر درِ خانه که در آن، آن را می خورند بپاشند … و چون خون را ببینم، از شما خواهم گُذشت – به خونِ پاشیده شده – فصحِ ما، مسیح، در راهِ ما ذبح شده است – بر حسب ارادۀ مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد – بر حسبِ ارادۀ خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد.

            در وی، به سببِ خونِ او فدیه، یعنی آمرزشِ گناهان، را … یافته ایم.

            چون مسیح به حسبِ جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیّت مسلح شوید زیرا آنکه به حسبِ جسم زحمت کشید، از گناه باز داشته شده است. تا آنکه بعد از آن مابقی عُمر را در جسم نه به حسبِ شهوات انسانی بلکه موافق ارادۀ خدا به سر بَرَد.

مکاشفه 8:13 ؛ خروج 5:12-7 و13 ؛ عبرانیان 24:12 ؛ اول قرنتیان 7:5 ؛ اعمال رسولان 23:2 ؛ دوم تیموتاؤس 9:1 ؛ افسسیان 7:1 ؛ اول پطرس 4: 1-2

شامگاه


من چرخُشت را تنها پایمال نمودم.

            کیست مانند تو، ای خداوند، در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قُدّوسیت؟ تو مُهیب هستی در تسبیح خود و صانعِ عجائب – او دید که کسی نبود و تعجُب نمود که شفاعت کننده ای وجود نداشت. از این جهت، بازوی وی برای او نجات آوَرد و عدالتِ او وی را دستگیری نمود – که خود، گناهانِ ما را در بدنِ خویش بر دار مُتحمّل شد – در راهِ ما لعنت شد.

            برای خداوند سرودِ تازه بسرائید زیرا کارهای عجیب کرده است. دستِ راست و بازویِ قُدّوسِ او، او را مُظفّر ساخته است – از خویشتن ریاسات و قُوّت را بیرون کرده آنها را علانیه آشکار نمود چون در آن بر آنها ظفر یافت – ثمرۀ مشقّتِ جانِ خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بندۀ عادلِ من به معرفتِ خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود.

            ای جانِ من، قُوّت را پایمال نمودی – از حدِّ زیاده نصرت یافتیم به وسیلۀ او که ما را محبت نمود – به وساطتِ خونِ برّه … غالب آمدند.

اشعیا 3:63 ؛ خروج 11:15 ؛ اشعیا 16:59 ؛ اول پطرس 24:2 ؛ غلاطیان 13:3 ؛ مزمور 1:98 ؛ کولسیان 15:2 ؛ اشعیا 11:53 ؛ داوران 21:5 ؛ رومیان 37:8 ؛ مکاشفه 11:12