ماه هشتم | روز ششم

 بامداد


خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می نماید.

            الآن ببینید که من خودِ او هستم و با من خدای دیگری نیست. من می میرانم و زنده می کنم؛ مجروح می کنم و شفا می دهم و از دستِ من رهاننده ای نیست.

            خداوند می گوید: فکرهائی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی می باشد و نه بدی تا شما را در آخرت اُمید بخشم – خداوند می گوید که: افکارِ من، افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی.

            بنابراین، اینک او را فریفته به بیابان خواهم آورد و سخنان دل آویز به او خواهم گفت – به طوری که پدر پسرِ خود را تأدیب می نماید، یهُوّه خدایت تو را تأدیب کرده است – هر تأدیب در حال، نه از خوشی ها بلکه از دردها می نماید. اما در آخر میوۀ عدالت، سلامتی را برای آنانی که از آن ریاضت یافته اند بار می آورد – پس، زیر دستِ زورآورِ خدا فروتنی نمائید تا شما را در وقت مُعیّن سرافراز نماید.

            ای خداوند، دانسته ام که داوریهای تو عدل است و بر حقّ مرا مُصیبت داده ای.

امثال سلیمان 12:3 ؛ تثنیه 39:32 ؛ ارمیا 11:29 ؛ اشعیا 8:55 ؛ هوشع 14:2 ؛ تثنیه 5:8 ؛ عبرانیان 11:12 ؛ اول پطرس 6:5 ؛ مزمور 75:119

شامگاه


زمین و پُریِ آن از آنِ خداوند است.

            او نمی دانست که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او می دادم و نقره و طلا .. را … برایش می افزودم. پس، من گندمِ خود را در فصلش و شیرۀ خویش را در موسمش باز خواهم گرفت و پشم و کتان خود را.

            همۀ این چیزها از آنِ توست و از دستِ تو به تو داده ایم. زیرا که ما مِثلِ همۀ اجدادِ خود به حضورِ تو غریب و نزیل می باشیم و ایّامِ ما بر زمین مِثلِ سایه است و هیچ دوام ندارد. ای یهُوّه خدای ما، تمامی این اموال … از دستِ تو و تمامی آن از آنِ تو می باشد – از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابداالآباد جلال باد آمین.

            خدای زنده که همه چیز را دولتمندانه برای تمتُع به ما عطا می کند – هر مخلوقِ خدا نیکو است و هیچ چیز را ردّ نباید کرد اگر به شُکرگزاری پذیرند. زیرا که از کلامِ خدا و دُعا تقدیس می شود.

            خدای من همۀ احتیاجاتِ شما را بر حسبِ دولتِ خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود.

مزمور 1:24 ؛ هوشع 2: 8-9 ؛ اول تواریخ 29: 14-16 ؛ رومیان 11: 36 ؛ اول تیموتاوس 17:6 ؛ اول تیموتاؤس 4: 4-5 ؛ فیلیپیان 19:4