ماه هشتم | روز پنجم

 بامداد


حیات رفتار نمائیم.

            همچنانکه اعضای خود را به بندگیِ نجاست و گناه، برای گناه سپُردید، همچنین الآن نیز اعضای خود را به بندگی عدالت، برای قُدّوسیت بسپارید – ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زندۀ مُقدّسِ پسندیدۀ خدا بگذرانید … همشکل این جهان مشوید؛ بلکه به تازگیِ ذهنِ خود صورتِ خود را تبدیل دهید.

            اگر کسی در مسیح باشد، خلفت تازه ایست. چیزهای کهنه در گذشت؛ اینک همه چیز تازه شده است – در مسیح عیسی نه ختنه چیزیست و نه نامختونی؛ بلکه خلقت تازه. و آنانی که بدین قانون رفتار می کنند سلامتی و رحمت بر ایشان باد – پس، این را می گویم و در خداوند شهادت می دهم که شما دیگر رفتار منمائید چنانکه اُمتها در بطالتِ ذهنِ خود رفتار می نمایند … شما مسیح را به اینطور نیاموخته اید. هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید به نهجی که راستی در عیسی است … انسانیتِ تازه را که به صورتِ خدا در عدالت و قُدّوسیتِ حقیقی آفریده شده است بپوشید.

رومیان 4:6 ؛ رومیان 19:6 ؛ رومیان 12: 1-2 ؛ دوم قرنتیان 17:5 ؛ غلاطیان 15:6 ؛ افسسیان 4: 17 و 20-21 و 24

شامگاه


آنچه ارادۀ توست بشود.

            ای خداوند، میدانم که طریقِ انسان از آنِ او نیست و آدمی که راه میرود، قادر بر هدایتِ قدمهای خویش نمی باشد – نه به خواهشِ من، بلکه به ارادۀ تو – جانِ خود را آرام و ساکت ساختم مِثلِ بچۀ از شیر بازداشته شده نزد مادر خود. جانم در من بود مِثلِ بچۀ از شیر بازداشته شده.

            آنچه دعا کنیم، به طوری که می باید، نمی دانیم. لکن خودِ روح برای ما شفاعت می کند به ناله هائی که نمی شود بیان کرد. و او که تفحُّص کنندۀ دلهاست فکر روح را می داند زیرا که او برای مُقدّسین بر حسبِ ارادۀ خدا شفاعت می کند.

            نمی دانید چه می خواهید – مسئلتِ ایشان را بدیشان داد لیکن لاغری در جانهای ایشان فرستاد – این امور نمونه ها برای ما شد تا ما خواهشمندِ بدی نباشیم چنانکه ایشان بودند.

            خواهش این دارم که شما بی اندیشه باشید – دلِ ثابت را در سلامتیِ کامل نگاه خواهی داشت زیرا که بر تو توکُل دارد.

متی 42:26 ؛ ارمیا 23:10 ؛ متی 39:26 ؛ مزمور 2:131 ؛ رومیان 8: 26-27 ؛ متی 22:20 ؛ مزمور 15:106 ؛ اول قرنتیان 6:10 ؛ اول قرنتیان 32:7 ؛ اشعیا 3:26