ماه هشتم | روز چهاردهم

 بامداد


سُرورِ خداوند قُوتِ شما است.

            ای آسمانها، ترنّم کنید و ای زمین، وجد نما و ای کوهها، آواز شادمانی دهید زیرا خداوند قوم خود را تسلّی می دهد و بر مظلومانِ خود ترّحُم می فرماید – اینک خدا نجاتِ من است؛ بر او توکُل نموده نخواهم ترسید زیرا یاه یهُوّه قوت و تسبیحِ من است و نجاتِ من گردیده است.

            خداوند قوّتِ من و سپرِ من است. دلم بر او توکُل داشت و مدد یافته ام. پس، دلِ من به وجد آمده است و به سرودِ خود او را حمد خواهم گفت – در خداوند شادیِ بسیار می کنم و جانِ من در خدای خود وجد می نماید زیرا که مرا به جامۀ نجات ملبس ساخته، ردای عدالت را به من پوشانید چنانکه داماد، خویشتن را به تاج آرایش می دهد و عروس، خود را به زیورها زینت می بخشد.

            پس، به مسیح عیسی در کارهای خدا فخر دارم – در خدا هم فخر میکنیم به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح که به وساطتِ او الآن صُلح یافته ایم – من … در خدای نجات خویش وجد خواهم نمود.

نحمیا 10:8 ؛ اشعیا 13:49 ؛ اشعیا 2:12 ؛ مزمور 7:28 ؛ اشعیا 10:61 ؛ رومیان 17:15 ؛ رومیان 11:5 ؛ حبقوق 18:3

شامگاه


عهد جاودانی با من بسته است که در همه چیز آراسته و مستحکم است.

            می دانم به کِه ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند.

            متبارک باد خدا و پدرِ خداوندِ ما عیسی مسیح که ما را مُبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. چنان که ما را پیش از بنیادِ عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت، مُقدّس و بی عیب باشیم. که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی ارادۀ خود.

            می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب ارادۀ او خوانده شده اند همۀ چیزها برای خیریت (ایشان) با هم در کار می باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا او نخست زاده از برادرانِ بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد.

دوم سموئیل 5:23 ؛ دوم تیموتاؤس 12:1 ؛ افسسیان 1: 3-5 ؛ رومیان 8: 28-30