ماه هفتم | روز بیست و سوم

 بامداد


بعد از آن انتها است.

     از آن روز و ساعت، غیر از پدر، هیچکس اطّلاع ندارد؛ نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس برحذر و بیدار شده دُعا کنید زیرا نمی دانید که آن وقت کِی می شود … اما آنچه به شما می گویم به همه می گویم: بیدار باشید – خداوند در وعدۀ خود تأخیر نمی نماید چنانکه بعضی تأخیر می پندارند بلکه بر شما تحمل می نماید چون نمی خواهد که کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرایند – آمدنِ خداوند نزدیک است … اینک داور بر در ایستاده است – بلی به زودی می آیم.

     چون جمیعِ اینها متفرّق خواهند گردید، شما چطور مردمان باید باشید؟ در هر سیرتِ مُقدّس و دینداری.

     انتهای همه چیز نزدیک است. پس، خرد اندیش و برای دُعا هوشیار باشید – کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید. و شما مانند کسانی باشید که انتظارِ آقایِ خود را می کشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی درنگ برای او باز کنند.

اول قرنتیان 24:15 ؛ مرقس 13: 32-33 و 37 ؛ دوم پطرس 9:3 ؛ یعقوب 5 : 8-9 ؛ مکاشفه 20:22 ؛ دوم پطرس 11:3 ؛ اول پطرس 7:4  ؛ لوقا 12: 35-36

شامگاه


ای برادران، برای ما دعا کنید.

     هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشانِ کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند … دعای ایمان، مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید … برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید زیرا دعای مردِ عادل در عمل قوّتِ بسیار دارد. الیاس مردی بود صاحب حوّاس مثل ما، و به تمامی دل دعا کرد که باران نبارد و تا مدت سه سال و شش ماه نبارید. و باز دعا کرد و آسمان بارید و زمین ثمر خود را رویانید.

     با دعا و التماسِ تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماسِ تمام به جهتِ همۀ مُقدّسین بیدار باشید.

     (در دعاهای خود) پیوسته شما را  یاد می کنم – پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد می کند تا در تمامی ارادۀ خدا کامل و متیقّن شوید.

اول تسالونیکیان 25:5 ؛ یعقوب 14:5-18 ؛ افسسیان 18:6 ؛ رومیان 1:9 ؛ کولسیان 12:4