ماه هفتم | روز شانزدهم

 بامداد


شما برای من مملکت کَهَنه و اُمت مُقدّس خواهید بود.

     ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و اُمت خریدی. و ایشان را برای خدا ما پادشاهان و کَهَنه ساختی – شما قبیلۀ برگزیده و کهانت ملوکانه و اُمت مُقدّس و قومی که ملکِ خاصِ خدا باشد هستید تا فضائل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمائید.

     شما کاهنانِ خداوند نامیده خواهید شد و شما را به خُدامِ خدای ما مسمی خواهند نمود – کاهنانِ خدا و مسیح.

     بنابراین، ای برادرانِ مقدس که در دعوت سماوی شریک هستید، در رسول و رئیسِ کَهَنۀ اعترافِ ما یعنی عیسی تأمل کنید – پس، به وسیلۀ او قربانیِ تسبیح را به خدا بگذرانیم یعنی ثمرۀ لبهائی را که به اسم او معترف باشند.

     صنعت او هستیم؛ آفریده شده در مسیح عیسی، برای کارهای نیکو که خدا قبل مُهیا نمود تا در آنها سلوک نمائیم – هیکل خدا مُقدّس است و شما آن هستید.

خروج 6:19 ؛ مکاشفه 5: 9-10 ؛ اول پطرس 9 :2 ؛ اشعیا 6:61  ؛ مکاشفه 6:20 ؛ عبرانیان 1:3 ؛ عبرانیان 15:13 ؛ افسسیان 10:2 ؛ اول قرنتیان 17:3

شامگاه


نزد خدای خود دعا نمودیم … و … پاسبانان در مقابل ایشان قرار دادیم.

     بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیُفتید – در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید – تمامِ اندیشۀ خود را به وی واگذارید زیرا که او برای شما فکر می کند. هوشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیرِ غُرّان گردش می کند و کسی را میطلبد تا ببلعد. پس با ایمان استوار شده.

     چون است که مرا خداوندا خداوندا می گوئید و آنچه می گویم به عمل نمی آورید؟ – کُنندگان کلام باشید؛ نه فقط شنوندگان، که خود را فریب می دهند.

     چرا نزد من فریاد می کنی؟ بنی اسرائیل را بگو که کوچ کنند – برای هیچ چیز اندیشه مکنید بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید. و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت.

نحمیا 9:4 ؛ متی 26:41 ؛ کولسیان 2:4 ؛ اول پطرس 5: 7-9 ؛ لوقا 46:6 ؛ یعقوب 22:1 ؛ خروج 15:14 ؛ فیلیپیان 4: 6-7