ماه پنجم | روز بیست و سوم

 بامداد


آن دو سنگ را بر کتف های ایفود بگذار تا سنگ های یادگاری برای بنی اسرائیل باشد و هارون نامهای ایشان را بر دو کتف خود به حضور خداوند برای یادگاری بردارد.

     لکن وی (عیسی) چون تا به ابد باقی است، کهانت بی زوال دارد. از این جهت نیز قادر است آنانی را که به وسیلۀ وی نزد خدا آیند نجات بینهایت بخشد چونکه دائماً زنده است تا شفاعت ایشان را بکُند – الآن او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرحی عظیم قایم فرماید.

     چون رئیس کهنۀ عظیمی داریم که از آسمانها در گذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم. زیرا رئیس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود؛ بلکه آزموده شدۀ در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیائیم.

     حبیبِ خداوند نزد وی ایمن ساکن می شود. تمامی روز او را مستور می سازد و در میان کتفهایش ساکن می شود.

سفر خروج 12:28 ؛ عبرانیان 7: 24-25 ؛ یهودا 24 ؛ عبرانیان 4: 14-16 ؛ تثنیه 12:33

شامگاه


در آن شب خواب از پادشاه برفت.

     چشمانم را بیدار می داشتی – کیست مانند یهوه خدای ما؟ … و متواضع می شود تا نظر نماید بر آسمانها و بر زمین.

     با جنود آسمان و سکنۀ جهان بر وفق ارادۀ خود عمل می نماید – طریق تو در دریا است و راههای تو در آبهای فراوان و آثارِ تو را نتوان دانست – خشمِ انسان تو را حمد خواهد گفت و باقیِ خشم را بر کمر خود خواهی بست.

     چشمان خداوند در تمام جهان تردّد می کند تا قوتِ خویش را بر آنانی که دلِ ایشان با او کامل است نمایان سازد – می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند … همۀ چیزها برای خیریت (ایشان) با هم در کار می باشند.

     آیا دو گنجشک به یک فلس فروخته نمی شود و حال آنکه یکی از آنها جز به حکم پدر شما به زمین نمی افتد؟ لیکن همۀ مویهای سَرِ شما نیز شمُرده شده است.

استر 1:6 ؛ مزمور 4:77 ؛ مزمور 113: 5-6 ؛ دانیال 35:4 ؛ مزمور 19:77 ؛ مزمور 10:76 ؛ دوم تواریخ 9:16 ؛ رومیان 28:8 ؛ متی 10: 29-30