ماه پنجم |روز بیست و ششم

 بامداد


شبانِ اعظمِ گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی.

     من شبانِ نیکو هستم و خاصّان خود را می شناسم و خاصّان من مرا می شناسند … گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند. و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از من نخواهد گرفت.

     خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند. نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند. جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید – جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد.

     من شبانِ نیکو هستم. شبانِ نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد – گُم شدگان را خواهم طلبید و رانده شدگان را باز خواهم آورد و شکسته ها را شکسته بندی نموده بیماران را قُوت خواهم داد – مانند گوسفندان گُم شده بودید لکن الحال به سوی شبان و اُسقُفِ جانهای خود بر گشته اید.

عبرانیان 20:13 ؛ یوحنا 10: 14 و 27-28 ؛ مزمور 23: 1-3 ؛ اشعیا 6:53 ؛ یوحنا 11:10 ؛ حزقیال 16:34 ؛ اول پطرس 25:2

شامگاه


شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنائی دهد زیرا که جلالِ خدا آن را مُنوّر می سازد و چراغش برّه است.

     نوری را از آسمان دیدم درخشنده تر از خورشید … من گفتم: خداوندا، تو کیستی؟ گفت: من عیسی هستم که تو بر من جفا می کنی – عیسی پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشته، ایشان را در خلوت به کوهی بلند بُرد. و در نظرِ ایشان هیئتِ او مُتبدّل گشت و چهره اش چون خورشید درخشنده و جامه اش چون نور سفید گردید – بار دیگر آفتاب در روز، نورِ تو نخواهد بود و ماه با درخشندگی برای تو نخواهد تابید زیرا که یهُوّه نورِ جاودانیِ تو و خدایت زیبائیِ تو خواهد بود. و بار دیگر آفتابِ تو غروب نخواهد کرد و ماهِ تو زوال نخواهد پذیرفت زیرا که یهُوّه برای تو نورِ جاودانی خواهد بود و روزهایِ نوحه گریِ تو تمام خواهد شد.

     خدای همۀ فیض ها که ما را به جلالِ ابدیِ خود در عیسی مسیح خوانده است.

مکاشفه 23:21 ؛ اعمال رسولان 26: 13 و 15 ؛ متی 17: 1-2 ؛ اشعیا 60: 19-20 ؛ اول پطرس 10:5