ماه پنجم | روز سوم

 بامداد


        شما کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است.

     من هستم خدای قادر مطلق. پیش روی من بخرام و کامل شو – برای من مُقدّس باشید زیرا که من یهُوّه قُدّوس هستم و شما را از امتها امتیاز کرده ام تا از آنِ من باشید.

     به قیمتی خریده شُدید. پس خدا را به بدنِ خود تمجید نمائید.

     شما در وی تکمیل شده اید که سَرِ تمامی ریاست و قدرت است – خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند – جِد و جَهد نمائید تا نزد او بی داغ و بی عیب در سلامتی یافت شوید.

خوشابحال کاملانِ طریق که به شریعت خداوند سالکند – کسی که بر شریعتِ کاملِ آزادی چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنوندۀ فراموشکار نمی باشد بلکه کنندۀ عمل. پس او در عمل خود مبارک خواهد بود – ای خدا، مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما.

متی 48:5 ؛ پیدایش 1:17 ؛ لاویان 26:20 ؛ اول قرنتیان 20:6 ؛ کولسیان 10:2 ؛ تیطس 14:2 ؛ دوم پطرس 14:3 ؛ مزمور 1:119 ؛ یعقوب 25:1 ؛ مزمور 139: 23-24

شامگاه


      قُدّوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم.

     عزیزان … خویشتن را از هر نجاستِ جسم و روح طاهر بسازیم.

     اینک به راستیِ در قلب راغب هستی. پس حکمت را در باطن من به من بیاموز – ما را تأدیب می کند که بیدینی و شهوات دنیوی را ترک کرده، با خرداندیشی و عدالت و دینداری در این جهان زیست کنیم – بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند – نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم.

     هر کس که این اُمید را بر وی دارد، خود را پاک می سازد چنانکه او پاک است – اما او که ما را برای این درست ساخت خدا است که بیعانۀ روح را به ما می دهد – برای تکمیل مُقدّسین؛ برای کار خدمت؛ برای بنای جسد مسیح. تا همه به یگانگی ایمان و معرفتِ تامِ پسر خدا و به انسانِ کامل به اندازۀ قامتِ پُریِ مسیح برسیم.

دوم قرنتیان 1:7 ؛ دوم قرنتیان 1:7 ؛ مزمور 6:51 ؛ تیطس 12:2 ؛ متی 16:5 ؛ فیلیپیان 12:3 ؛ اول یوحنا 3:3 دوم قرنتیان 5:5 ؛ افسسیان 4: 12-13