ماه پنجم | روز پانزدهم

 بامداد


خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و … موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول درگذشت.

موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهُوّه اشکها را از هر چهره پاک خواهد نمود و عار قوم خویش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد – و ماه تو زوال نخواهد پذیرفت زیرا که یهُوّه برای تو نور جاودانی خواهد بود و روزهای نوحه گری تو تمام خواهد شد – ساکن آن نخواهد گفت که بیمار هستم و گناه قومی که در آن ساکن باشند آمرزیده خواهد شد – آواز گریه و آواز ناله بار دیگر در او شنیده نخواهد شد – غم و ناله فرار خواهد کرد.

     من ایشان را از دست هاویه فدیه خواهم داد و ایشان را از موت نجات خواهم بخشید – ای مُوت، ضرباتِ تو کجا است و ای هاویه، هلاکت تو کجا است؟ – دشمن آخر که نابود می شود مُوت است – آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شده است.

مکاشفه 4:21 ؛ اشعیا 8:25 ؛ اشعیا 20:60 ؛ اشعیا 24:33 ؛ اشعیا 19:65 ؛ اشعیا 10:35 ؛ هوشع 14:13  ؛ اول قرنتیان 15: 26 و 54

شامگاه


با او برخیزانید … در مسیح عیسی.

     ترسان مباش. من … زنده هستم – ای پدر، می خواهم آنانی که به من داده ای با من باشند در جائی که من می باشم.

     اعضای بدن وی می باشیم از جسم و از استخوانهای او – او بدن یعنی کلیسا را سر است زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از مُردگان – شما در وی تکمیل شده اید که سر … است.

     چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به وساطتِ مُوت، صاحبِ قُدرتِ مُوت یعنی ابلیس را تباه سازد. و آنانی را که از ترسِ مُوت تمام عُمر خود گرفتار بندگی می بودند آزاد گرداند.

     میباید این فساد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد. اما چون این فساد بی فسادی را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شده است.  

افسسیان 6:2 ؛ مکاشفه 1: 17-18 ؛ یوحنا 24:17 ؛ افسسیان 30:5 ؛ کولسیان 18:1 ؛ کولسیان 10:2 ؛ عبرانیان 2: 14-15 ؛ اول قرنتیان 15: 53-54