ماه پنجم | روز چهارم

 بامداد


      هان، دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود.

     در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی و مرا با قوت در جانم شجاع ساختی – چون هنوز در دعا متکلم میبودم آن مرد جبرائیل که او را در رؤیای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده به وقت هدیۀ شام نزد من رسید.

     روی خود را از من مپوشان و بندۀ خود را در خشم بر مگردان. تو مددکار من بوده ای. ای خدایِ نجاتم، مرا ردّ مکُن و ترک منما – تو ای خداوند، دور مباش. ای قوت من، برای نُصرتِ من شتاب کُن.

     آه ای خداوند یهُوّه، اینک تو آسمان و زمین را به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست – که ما را از چنین موت رهانیده و میرهاند و به او امیدواریم که بعد از این هم خواهد رهانید – آیا خدا برگزیدگان خود را که شبانه روز به او استغاثه می کنند دادرسی نخواهد کرد؟ اگر چه برای ایشان دیرغضب باشد، به شما می گویم که به زودی دادرسی ایشان را خواهد کرد.

اشعیا 1:59 ؛ مزمور 3:138 ؛ دانیال 21:9 ؛ مزمور 9:27 ؛ مزمور 19:22 ؛ ارمیا 17:32 ؛ دوم قرنتیان 10:1 ؛ لوقا 18: 7-8

شامگاه


         من بر روی زمین تو را جلال دادم.

     خوراکِ من آن است که خواهشِ فرستندۀ خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم – مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستندۀ خود مشغول باشم. شب می آید که در آن هیچکس نمی تواند کاری کند.

     مگر ندانسته اید که باید من در امور پدر خود باشم؟ ولی آن سخنی را که بدیشان گفت نفهمیدند – این مرض تا به مُوت نیست بلکه برای جلال خدا تا پسر خدا از آن جلال یابد … به تو نگفتم اگر ایمان بیاوری جلال خدا را خواهی دید؟

     عیسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقّی می کرد – تو پسر حبیب من هستی که به تو خوشنودم – همه بر وی شهادت دادند و از سخنان فیض آمیزی که از دهانش صادر می شد تعجب نموده.

     مُستحّقِ گرفتن کتاب و گشودن مُهرهایش هستی زیرا که ذبح شدی و مردُمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و اُمت خریدی. و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد.

یوحنا 4:17 ؛ یوحنا 33:4 ؛ یوحنا 4:9 ؛ لوقا 2: 49-50 ؛ یوحنا 11: 4 و 40 ؛ لوقا 52:2 ؛ لوقا 22:3 ؛ لوقا 22:4 ؛ مکاشفه 5: 9-10