ماه چهارم | روز پنجم

 بامداد


            تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم.

            یا به قوت من متمسک می شد تا با من صلح کند و با من صلح می نمود.

            ای زن، ایمان تو عظیم است؛ تو را بر حسب خواهش تو بشود – بر وفق ایمانتان به شما بشود – به ایمان سؤال کنید و هرگز شک نکنید زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت.

            چون به آن دهی که عازم آن بودند رسیدند او قصد نمود که دورتر رود و ایشان الحال کرده گفتند که با ما باش … در ساعت از ایشان غایب شد. پس با یکدیگر گفتند: آیا دل در درون ما نمی سوخت وقتی که در راه با ما تکلم می نمود و کُتُب را به جهت ما تفسیر می کرد؟ – الآن اگر فی الحقیقه منظور تو شده ام، طریق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم و در حضور تو فیض یابم … روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید.

پیدایش 26:32 ؛ اشعیا 5:27 ؛ متی 28:15 ؛ متی 29:9 ؛ یعقوب 1: 6-7 ؛ لوقا 24: 28-29 و 31-32 ؛ خروج 33: 13-14

شامگاه


     عیسی پیشوا و کامل کنندۀ ایمان ما است.

     من هستم الف و یا، اول و آخر می گوید آن خداوند خدا که هست و بود و می آید قادر علی الاطلاق – کیست که این را عمل نموده و به جا آورده و طبقات را از ابتدا دعوت نموده است؟ من که یهُوّه و اول و با آخرین می باشم؛ من هستم.

     در خدایِ پدر، حبیب و برای عیسی مسیح محفوظ می باشد.

     خود خدایِ سلامتی شما را بالکل مُقدّس گرداند و روح و نفس و بدن شما تماماً بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح . امین است دعوت کنندۀ شما که این را هم خواهد کرد – به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید – آیا اینقدر بی فهم هستید که به روح شروع کرده الآن به جسم کامل می شوید؟ – خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید.

     زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجا می کند.

عبرانیان 2:12 ؛ مکاشفه 8:1 ؛ اشعیا 4:41 ؛ یهودا 1 ؛ اول تسالونیکیان 5: 23-24 ؛ فیلیپیان 6:1 ؛ غلاطیان 3:3 ؛ مزمور 8:138 ؛ فیلیپیان 13:2