ماه چهارم | روز چهارم

 بامداد


     ترسان مباش؛ من هستم اول و آخر.

     تقرُب نجسته اید به کوهی که میتوان لمس کرد و به آتش افروخته و نه به تاریکی و ظلمت و باد سخت … بلکه تقرب جسته اید به جَبَلِ صهیون … و به خدایِ داورِ جیمع، و به ارواحِ عادلانِ مُکمّل، و به عیسی متوسط عهد جدید … عیسی پیشوا و کامل کنندۀ ایمان – رئیس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود بلکه آزموده شدۀ در هر چیز به مثال ما بدون گناه – پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیائیم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت (ما را) اعانت کند.

     خداوند پادشاه اسرائیل و یهُوّه صبایوت که ولّی ایشان است چنین می گوید: من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدائی نیست – خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی.

     ای یهُوّه خدای من، ای قدوس من، آیا تو از ازل نیستی؟ – کیست خدا غیر از یهُوّه و کیست صخره غیر او خدای ما؟

مکاشفه 17:1 ؛ عبرانیان 12: 18 و 22-24 ؛ عبرانیان 2:12 ؛ عبرانیان 4: 15-16 ؛ اشعیا 6:44 ؛ اشعیا 6:9 ؛ حبقوق 12:1 ؛ دوم سموئیل 32:22

شامگاه


مرا به صخره ای که از من بلندتر است هدایت نما.

     برای هیچ چیز اندیشه مکنید بلکه در هر چیز با صلوات و دعا و با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید. و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهن های شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت.

     وقتی که روح من در من مدهوش می شود، پس تو طریقت مرا دانسته ای – او طریقی  را که می روم می داند و چون مرا می آزماید، مثل طلا بیرون می آیم – ای خداوند، مَسکَن ما تو بوده ای در جمیع نسلها – برای فقیران قلعه و به جهت مسکینان در حین تنگی ایشان قلعه بودی و ملجا از طوفان و سایه از گرمی.

     کیست صخره غیر از خدای ما؟ – تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت – مرا به حسب کلام خود تأئید کُن تا زنده شوم و از امید خود خجل نگردم – آن را مثل لنگری برای جان خود ثابت و پایدار داریم که در درون حجاب داخل شده است.

مزمور 2:61 ؛ فیلیپیان 4 :6-7 ؛ مزمور 3:142 ؛ ایوب 10:23 ؛ مزمور 1:90 ؛ اشعیا 4:25 ؛ مزمور 31:18 ، یوحنا 28:10 ؛ مزمور 116:119 ؛ عبرانیان