ماه چهارم | روزیازدهم

 بامداد


کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد اما آنکه لبهایش را ضبط نماید عاقل است.

     ای برادران عزیز من، هر کس در شنیدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سُست باشد – کسی که دیر غضب باشد از جبّار بهتر است و هر که به روح خود مالک باشد از تسخیر کنندۀ شهر افضل است – اگر کسی در سخن گفتن نلغزد، او مرد کامل است و می تواند عنان تمام جسد خود را بکِشد – از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخن های تو بر تو حکم خواهد شد – ای خداوند، بر دهان من نگاهبانی فرما و لبهایم را نگاهدار.

     مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه ای گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نمائید. که هیچ گناه نکرد و مَکر در زبانش یافت نشد. چون او را دُشنام می دادند، دُشنام پس نمی داد؛ و چون عذاب می کشید، تهدید نمی نمود. بلکه خویشتن را به داور عادل تسلیم کرد – تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد مبادا در جانهای خود ضعف کرده خسته شوید.

     در دهان ایشان دروغی یافت نشد زیرا که بی عیب هستند.

امثال سلیمان 19:10 ؛ رساله یعقوب 19:1 ؛ امثال سلیمان 32:16 ؛ رساله یعقوب 2:3 ؛ متی 37:12 ؛ مزمور 3:141 ؛ اول پطرس 2: 21-23 ؛ عبرانیان 3:12 ؛ مکاشفه 5:14     

شامگاه


ای خداوند طریق خود را به من بیاموز.

     تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمود – خداوند نیکو و عادل است. پس به گناهکاران طریق را خواهد آموخت. مسکینان را به انصاف رهبری خواهد کرد و به مسکینان طریق خود را تعلیم خواهد داد.

     من در هستم. هر که از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد.

     عیسی بدو گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز به وسیلۀ من نمی آید – به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از میان پرده یعنی جسم خود مهیا نموده است … و کاهنی بزرگ را بر خانه خدا داریم. پس به دل راست در یقین ایمان نزدیک بیائیم.

     پس خداوند را بشناسیم و به جدّ و جهد معرفت او را تعاقب نمائیم – همه راههای خداوند رحمت و حق است بر آنانی که عهد و شهادات او را نگاه می دارند.

مزمور 11:27 ؛ مزمور 8:32 ؛ مزمور 25: 8-9 ؛ یوحنا 9:10 ؛ یوحنا 6:14 ؛ عبرانیان 10: 19-22 ؛ هوشع 3:6 ؛ مزمور 10:25