ماه سوم روز ۲۷
March 27, 2016
ماه چهارم روز اول
April 1, 2016

ܐܕܪ 27

ܗ̇ܝܓܗ ܟܠܝ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܫܒ̣ܝܩ ܠܗ݉ܘܢ ܐܠܗ ܘܥܪܝܩ ܠܗܘܢ (ܡܬܝ ܟܘ: 56)

ܗ̇ܘ ܒܗܸܟ̃ ܥܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܫܒ̣ܝܼܩܵܝ ܠܹܗ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܙܵܕܘܿܥܘܼܬܵܝ ܒܘܼܬ ܬܵܠܲܩܬܵܐ ܕܚܲܝܵܝ̈ ܥܪܝܼܩ ܠܗ݉ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣܠܘܼܗܝ ܗܲܪ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܚܲܫܘܼ̈ܗܝ. ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܨܲܬܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܠܦܝܼ ܒܘܼܬ ܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܐ ܕܟܠܵܝ ܗܲܡܸܢܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܡܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܢܵܐ ܫܒ̣ܝܼܩܹܐ ܠܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܓܵܢܵܝ. ܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܗܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܥܸܖ̈ܒܹܐ: ܟܹܐ ܥܵܪܩܝܼ ܐܝܼܡܵܐ ܕܕܹܐܒ̣ܵܐ ܐܵܬܹܐ. ܟܠܵܝ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݉ܘܵܘ ܡܘܼܚܒܸܪܹܐ ܒܘܼܬ ܩܹܘܵܢܕܹܢܘܿܣ: ܘܟܠܵܝ ܥܒ̣ܝܼܕܵܐ ܝܗ݉ܘܵܘ ܩܵܘܠܵܐ ܕܒܸܬ ܣܲܦܹܐ ܗ݉ܘܵܘ ܓܵܢܵܝ ܠܡܵܘܬܵܐ ܒܘܼܫ ܡ̣ܢ ܕܫܵܒ̣ܩܝܼ ܝܗ݉ܘܵܘ ܠܐܵܓ̣ܵܝܵܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܢ݉ܕܪܸܫ݉: ܢܵܓܸܣܬܲܢ ܦܝܼܫ ܠܗ݉ܘܿܢ ܕܝܼܫܹܐ ܒܨܵܘ ܘܥܪܝܼܩ ܠܗ݉ܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܫܵܪܵܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܚܠܝܼܨܘܼܗ̇ ܝܘܸܢ ܓܵܢܝܼ ܠܩܲܒܘܿܠܹܐ ܚܕܵܐ ܟ̰ܵܬܘܿܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܵܛܸܪ ܕܡܵܪܝܼ: ܘܟ̰ܸܡ ܚܵܛܸܪܓ̰ܲܡܥ ܝܼܘܸܢ ܒܓܵܢܝܼ ܕܒܸܬ ܡܲܚܙܹܝܢ ܡܗܘܼܡܢܘܼܬܵܐ ܟ̰ܸܡ ܟܵܡܝܼܠ: ܐܝܼܢܵܐ ܘܵܓ̰ܸܒ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܝܢ ܪܵܒܵܐ ܗܸܫܝܵܪ ܒܘܼܬ ܓܵܢܵܐ ܕܓܵܢܝܼ: ܠܵܐ ܗ݉ܘܹܐ ܕܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܗܲܪ ܗ̇ܘ ܠܸܒܵܐ ܕܟܝܼܡ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ: ܫܵܒ̣ܩܸܢܹܗ ܐܵܓ̣ܵܝܝܼ ܐܲܝܟ̣ ܕܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܥܒ̣ܝܼܕ ܠܗ݉ܘܿܢ. ܠܩܲܒ̣ܘܘܼܠܹܐ ܚܲܕ݉ ܡܸܢܕܝܼ ܝܠܵܗ̇: ܐܝܼܢܵܐ ܠܬܲܡܘܼܡܹܐ: ܚܲܕ݉ ܡܸܢܕܝܼ ܟ̰ܸܡ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ. ܚܸܩܪܵܐ ܝܗ݉ܘܵܐ ܩܵܬܵܝ ܐܸܢ ܗܵܘܝܼ ܝܗ݉ܘܵܘ ܟܸܠܝܹܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܒܡܲܪܕܘܼܬܵܐ! ܐܵܢܝܼ ܥܪܝܼܩ ܠܗ݉ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܸܩܪܵܐ: ܠܵܐ ܗ݉ܘܹܐ ܕܐܵܢܵܐ ܙܹܐ ܐܵܙܸܠ݉ܢ ܒܵܬ݉ܪ ܛܘܼܦ̮ܣܵܝ! ܐܝܼܟܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܗ݉ܘܵܘ ܒܘܼܫ ܣܵܠܵܡܲܬ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܦܵܪܘܿܩܵܝ ܕܟܹܐ ܡܵܨܹܐ ܗ݉ܘܸܐ ܠܸܩܪܵܝܵܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܠܸܓ̣ܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܲܐܟ̣ܹ̈ܐ؟ ܐܵܢܝܼ ܥܪܝܼܩ ܠܗ݉ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܵܠܵܡܲܬܘܼܬܵܐ ܣܲܪܵܣܬ. ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܒ̣ܩܸܬ ܕܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܗܵܘܹܝܢ ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܢܲܙܵܢ. ܫܵܦܵܩܲܬ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܡܲܪܕܸܢܵܐ ܠܙܵܕܘܿܥܵܐ. ܗܲܪ ܐܵܢܹܐ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܝܼܗ݉ܘܵܘ ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܙܵܕܘܿܥܹ̈ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ: ܗ݉ܘܹܐ ܠܗ݉ܘܿܢ ܡܲܖ̈ܕܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܲܖ̈ܝܹܐ ܐܝܼܡܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܫܦܸܟ̣ܵܐ ܥܲܠܵܝ. ܗܲܪ ܗܵܕܵܐ ܗ̇ܘ ܪܘܼܚܵܐ ܟܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܡܲܩܘܹܐ ܠܓܵܢܝܼ ܙܲܒܘܿܢ.

  ܟܡܵܐ ܥܹܩܘܼܝ ܩܘܼܒܸܠܹܗ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܐܝܼܡܵܐ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܵܘܣܬܘܼ̈ܗܝ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܠܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ! ܐܵܗܵܐ ܝܗ݉ܘܵܐ ܚܲܕ݉ ܡ̣ܢ ܐܸܣܛܘܼܟ̣ܣܹ̈ܐ ܡܲܝܖܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܵܣܘܼܗܝ. ܗ̇ܘ ܟܵܣܵܐ ܫܸܬܝܘܼܗܝ ܝܠܹܗ ܘܦܪܝܼܩܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܗ݉ܘܹܐ ܕܐܵܢܵܐ ܕܵܪܹܝܢ ܚܕܵܐ ܢܵܛܘܿܦܬܵܐ ܕܡܲܝܪܘܼܬܵܐ ܓܵܘܘܼܗܝ. ܐܸܢ ܫܵܒ̣ܩܸܢ ܠܐܵܓ̣ܵܝܝܼ: ܒܸܡܚܵܝܘܼܗܝ ܝܘܸܢ ܠܙܩܝܼܦܵܐ ܡܸܢ݉ܕܪܸܫ݉. ܢܛܘܿܪܝܼ: ܝܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܐܲܗܘܵܠ ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܨܵܘܵܢܬܵܐ.